Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) членува в международната организация на общественият услуги - PSI и в Европейската федерация на обществените услуги - EPSU от 2000 год. От 2008 год. започна обсъждане на възможността за сливане на двете организации и утвърждаването на новата роля на EPSU в качеството ѝ на регионална организация на PSI в Европа, като процесът завърши с официалното потвърждаване на сливането на Конгрес на EPSU, проведен през юни 2009 год.

    Европейската федерация на обществените услуги - EPSU е представена в здравните и социални услуги, местното управление, националната администрация и обществените комунални услуги, като EPSU се старае да осигури качеството на обществените услуги, колективната тарифна координация, равенството на половете и координацията в международните действия.

     Представители на Федерацията участваха в обсъждането на материалите по сливането в различни форуми на двете организации, както в конгреса на EPSU при взимането на окончателното решение.

   От 1997 год. Федерацията поддържа дружески взаимоотношения с Генералната централа на обществените услуги – CGSP, Кралство Белгия.

    Като държава - члена на Европейския съюз, България е равноправен партньор и от това следват и новите взаимоотношения с CGSP - обмяна на опит и информация по отделни проблеми и размяна на делегации за участие във форуми. В края на 2008 год. на кратко работно посещение в България бяха двамата генерални секретари на CGSP - Гидо Раскарт и Ролан Вансенжел, които обсъдиха с ръководството на Федерацията актуални въпроси от взаимен интерес - проблеми пред синдикатите в условията на криза, мотивация за синдикално членство, възможности за бъдещи съвместни мероприятия и работа по проекти. Делегация от ФНСДУО бе гост на Конгреса на CGSP - Белгия (май 2008 год.), а на Отчетно-изборната конференция на Синдиката на работещите в МЛС (ноември 2010 год.) присъства Мишел Жакоб - секретар в сектор "Затвори", които сподели проблемите на работещите в белгийските затвори.

    Организираните международни конференции от КНСБ, по различни проблеми, позволяват на Федерацията да се ориентира правилно, нерядко се пораждат нови идеи, които намират реализация в пряката ни синдикална работа.