На 7 и 8 април 2022 г., в СПА Хотел Хисар, гр. Хисаря, се проведе VIII  Конгрес на Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО).

Съгласно дневния ред бе представен отчет за дейността на ФНСДУО за периода  март 2017 г. – март  2022 г. , бяха приети резолюции и промени в Устава на ФНСДУО и бяха гласувани нови ръководни и контролни органи на Федерацията.

За председател на ФНСДУО бе преизбран г-н Кръстьо Боянов – досегашен председател и основен икономически експерт на Федерацията през последните 15 години.

Дългогодишният главен секретар на Федерацията – г-жа Силва Васева взе решение да не участва в избора за ново ръководство и за главен секретар бе избрана г-жа Анна Белева, експерт – юрист на ФНСДУО.