РЕЗОЛЮЦИЯ № 5
Социалното партньорство в държавната администрация

Социалният диалог е една от основните дейности на ФНСДУО, чрез която  се уреждат въпроси, касаещи трудовите, служебните, социалните и синдикалните отношения и се гарантира социален мир и стабилност. Изградените Съвети за социално сътрудничество работят добре в отделните администрации, по браншове, както и към някои министри (МТСП, МП, МВР ), където се разглеждат и обсъждат проблеми само от ресора на съответния министър.  

Браншовият/секторен социален диалог е на добро ниво във всички системи, в които Федерацията има синдикално присъствие (АСП, АЗ, МВР, МЛС, НАП, НОИ, ДРВВЗ, Архиви). Съветите за социално сътрудничество редовно провеждат заседания, на които се поставят, обсъждат и решават всички проблеми за двете категории служители в зависимост от състава на синдикалната структура.

В социалното партньорство на централно ниво няма промяна през отчетния период и то продължава да не е на добро ниво. Проблемите на социалния диалог за държавната администрация между Министерския съвет и синдикатите не са решени.

Многократните опити на ФНСДУО пред досегашните правителства за поставяне на въпроса за създаване на Съвет за социално сътрудничество за държавната администрация към Министерския съвет остават без резултат. Въпреки  заявеното желание от страна на Федерацията за съвместна работа, за обсъждане на проблеми и участие в етапа на разработване на нормативни актове, отнасящи се до работещите в държавната администрация, правителствата правят всичко възможно да игнорират синдикатите и партньорството с тях.

Делегатите на VІІ-я Конгрес на ФНСДУО след като обсъдиха социалния диалог на Федерацията  възлагат на нейното ръководство да   продължи да работи за:

  • създаване на функциониращ Съвет за социално сътрудничество за държавната администрация към Министерския съвет, по подобие на НСТС, което ще позволи регулиране на общите въпроси за всички структури на държавната администрация, ще подобри взаимодействието и сътрудничеството на синдикатите със Съвета за административна реформа;
  • приемането и изменението на нормативни актове, свързани с работещите в държавната администрация, да става на базата на сериозни анализи и разработки;
  • отстояване правото на участие на Синдикатите от държавното управление в разработването на нормативни актове и документи, свързани с изграждането и развитието на държавната администрация.