РЕЗОЛЮЦИЯ № 6 
Колективно трудово  договаряне в държавната администрация

Колективното трудово договаряне е важен инструмент на социалния диалог във всички структури на ФНСДУО. Подписаните договори са доказателство за добрата работа на синдикалните ръководства на всички нива, въпреки трудностите, които срещат.

Проблемите на договарянето в държавната администрация са породени от пропуски и несъвършенства в нормативната уредба. Наличието на две категории работещи в държавната администрация (работници и служители по Кодекса на  труда и държавни служители по Закона за държавния служител) налага договаряне с различно правно основание.

В органите на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации многократно са обсъждани проблемите  на  колективното трудово договаряне в държавната администрация и необходимостта от промени относно договарянето  в двата закона  (КТ  и ЗДСл).

Законовите норми в Кодекса на труда, които уреждат колективното трудово договаряне, трудно се адаптират за прилагане в държавната администрация. Необходимо е допълване на частта за колективно договаряне с норми, регламентиращи договарянето в структурните нива на  държавната администрация – централна и местна.

 През отчетния период от Федерацията и КНСБ многократно бяха направени предложения за изменение на Кодекса на труда с допълнително уреждане на материята на договаряне за държавната администрация, но въпреки положените усилия законодателни промени няма в частта, регламентираща колективното трудово договаряне .

Въпреки липсата на нормативна уредба за колективно договаряне в Закона за държавния служител (ЗДСл) ФНСДУО   и нейните структури още от 2000 г. сключват споразумения/договори за държавните служители със съответния орган по назначаване на  основание чл. 9 от Закона за задълженията и договорите. Тези споразумения  регламентират взаимоотношенията между страните и са добра основа за сътрудничество.

В Закона за държавния служител не е предвидено колективно договаряне за държавните служители.  Допълнение в ЗДСл (чл.46а) от 2016 г. предвижда  със споразумение между синдикалните организации и МС да се уреждат структурата, обхватът и формите на сътрудничество. Процедурата за сключването на споразумението и критериите към синдикалните организации се определят с наредба на МС, която се работи с участие на представител на ФНСДУО и представител на КНСБ.

Неприемливо и незаконосъобразно е да се урежда правото на колективно трудово договаряне  на държавните служители на база споразумение с Министерски съвет. Мястото за уреждане на правото на договаряне  е в Закона за държавния служител.

Делегатите на VІІ-я Конгрес на ФНСДУО, като отчитат несъвършенствата на КТ и ЗДСл по отношение колективното трудово договаряне, възлагат на ръководството на Федерацията чрез КНСБ да продължи да настоява за:

  • законодателни промени в Кодекса на труда – допълнително уреждане на материята на договаряне за държавната администрация, като се отчeтe нейната специфика (равнища на договаряне, структурни нива на държавната администрация – централна и местна, като отделно се регламентира договаряне за тях);
  • законодателни промени в Закона за държавния служител за въвеждане на същинско колективно договаряне в държавната администрация съгласно чл. 6 от ЕСХ (ревизирана) и Хартата за основните права на ЕС.